Googled “kermit eyes”

Googled “kermit eyes”

Benjaminrivers.tumblr.com

Benjaminrivers.tumblr.com

My brother got new glasses